نمك تصفيه شده يددار تك دانه جهرم
( به روش تبلور مجدد )

1000 و 800 و 600 و 500 و 300 و 250 گرمي
2/5 و 5 و 10 و 25 و 40 و 50 كیلو گرمي
قوطي نمك پاشي 500 و 200 گرمي
قوطي مقوايي 800 گرمي
نمك تصفيه شده بدون يد تك دانه جهرم 10 و 25 و 40 و 50 كيلو گرمي