معرفي مديران

آقاي حاج محمد حسين مهرافشان (مدير عامل و رئيس هيئت مديره )
پست الکترونیک: mh.mehrafshan@mehrkj.com
آقاي مهندس مهرافشان (نایب رئيس هيئت مديره و مدير كارخانه )
پست الکترونیک: m.mehrafshan@mehrkj.com
خانم مهندس مهرافشان ( مدير بازرگانی )
پست الکترونیک: n.mehrafshan@mehrkj.com
خانم مهندس مهرافشان ( مدير فروش خارجی )
پست الکترونیک: ne.mehrafshan@mehrkj.com
خانم خادمي (مدير روابط عمومي )
پست الکترونیک: a.khademi@mehrkj.com

مدیران دفتر کانادا

خانم مهندس مهرافشان ( مدير )
آقاي مهندس مهرافشان ( مدير )
آقای دکتر افشین یزدانی (مشاور حقوقی شرکت)