نمك تصفيه شده يددار شميلا

1000 و 800 و 600 و 500 گرمي
2/5 و 5 و 10 و 25 و 40 و 50 كيلو گرمي
نمك تصفيه شده بدون يد شميلا : 10 و 25 و 40 و 50 كيلو گرمي