نمک صنعتی

نمک کلوخه، دانه بندی شده و پودر شده
در اوزان 25، 40، 50 کیلوگرمی و جامبو