نمک تصفیه شده ید دار تک دانه جهرم

نمك تصفيه شده يددار تك دانه جهرم ( به روش تبلور مجدد )
1000 و 800 و 600 و 500 و 25 و 3 گرمي
2/5 و 5 و 10 و 25 و 40 و 50 كبلو گرمي
قوطي نمك پاشي 500 و 200 گرمي
قوطي مقوايي 800 گرمي
نمك تصفيه شده بدون يد تك دانه جهرم 10 و 25 و 40 و 50 كيلو گرمي

نمك تصفيه شده يددار شميلا

1000 و 800 و 600 و 500 گرمي
2/5 و 5 و 10 و 25 و 40 و 50 كيلو گرمي
نمك تصفيه شده بدون يد شميلای جهرم : 10 و 25 و 40 و 50 كيلو گرمي

نمک صنعتی

نمک کلوخه، دانه بندی شده و پودر شده
در اوزان 25، 40، 50 کیلوگرمی و جامبو